top of page
טיפול שלב ראשון (Phase I) טיפולים בילדים בין גיל 7-9 לערך - לפני נשירת כל השיניים

לעיתים קיימת הוראה (indication) לטפל בילדים בגילאים צעירים, בשלבים הראשונים של החלפת השיניים. הכוונה לטיפולים בילדים בין הגילים, 9-7 לערך, לפתירת בעיות הקשורות לשיניים בולטות מאוד, לסת תחתונה הנמצאת בעמדה אחורית מידי או קדמית מידי, סגר צלבי קדמי או אחורי ועוד מצבים הקשורים לפגמים אסתטיים ותפקודיים מסוימים.

אנו מדגישים שהטיפול בגילאים אלו אינו הטיפול הסופי. הטיפול הוא חלקי בלבד, ויש לו בדרך כלל מטרות מוגדרות, כמו הקטנה או ביטול הבליטה הקדמית, ביטול הסגר הצלבי הקדמי, ביטול או הקטנת הפערים בממד הרוחבי, ועוד, וכל זאת למען הכנת הלסתות לבקיעה טובה יותר של השיניים הקבועות שעדיין לא בקעו, פתרון שלם או חלקי של בעיות תפקודיות, פתרון שלם או חלקי של בעיות אסתטיות (בעיקר מקומיות) ואחרות.

עלות טיפול שכזה היא חלקית בהשוואה לטיפול רגיל.

היות והטיפול אינו נעשה לכל השיניים הקבועות אלא רק לחלקן, הרי הוא (הטיפול) אינו יכול להיות דפיניטיבי וסופי. זהו טיפול חלקי בלבד. הטיפול הפעיל ברוב המקרים מסתיים לפני גמר החלפת השיניים. אי לכך, עם סיום הטיפול הפעיל מתחילה תקופת מעקב אחר בקיעת השיניים הקבועות שעדיין לא בקעו. בתקופה זו משמרים את השיגי הטיפול הפעיל, ומנסים למנוע בעיות הקשורות להחלפת המשנן. זוהי תקופת ה- supervision(פיקוח). גם תקופה זו קשורה והמשכית לתקופת הטיפול בשלב הראשון.

לעיתים, והדבר אינו ניתן לניבוי, יש צורך להתערב בטיפול פעיל לקראת סיום החלפת המשנן הנשיר. הטיפול יכול להיות מיד בגמר תקופת הפיקוח, או עם סיום הטיפול הפעיל בשלב הראשון. קשה ביותר לנבא את קצב החלפת השיניים, והדבר הוא מאוד אישי לכל מתרפא. טיפול שכזה הוא למעשה טיפול יישור שיניים רגיל.

זהו טיפול נוסף ונקרא גם טיפול בשלב שני, ולכן הוא כרוך בתשלום נוסף.

דף זה מובא כמידע להורים שילדם מטופל או עשוי להיות מטופל בטיפול יישור שיניים – טיפול חלקי שלב ראשון (Phase I).

bottom of page